Sveriges ölutbud kidnappas av storbryggerierna

Tomas Lindohf
- mån, 2021-09-20 13:41

Svenska Ölfrämjandet kartlägger effekterna av storbryggeriernas avtal och lån i ölstaden Göteborg - 93 procent av krogarna har fatöl från enbart en leverantör!

Konkurrensverket har startat en utredning där fokus ligger på om de stora bryggerierna bryter mot konkurrenslagens paragrafer om "missbruk av dominerande ställning" samt "vertikala avtal".

Svenska Ölfrämjandet välkomnar utredningen.

– Bryggerilån och avtal har satt ett effektivt krokben för hantverksbryggeriernas möjlighet att sälja fatöl i över 20 år. Det begränsar utbudet för alla oss konsumenter, säger Svenska Ölfrämjandets ordförande Tomas Lindohf.

Eftersom det saknats information om hur utbredda avtalen är startade Svenska Ölfrämjandet en kartläggning. Denna gjordes i Göteborg och visade att 93 procent av krogarna serverar fatöl från en enda leverantör och att den ölen nästan alltid kom från Carlsberg, Spendrups eller Åbro.

– Det här bekräftade våra misstankar. I en storstad som Göteborg är 93 procent av fatmarknaden i praktiken stängd för små lokala hantverksbryggerier. I mindre städer förekommer det att samtliga krogar har ingått avtal med något storbryggeri och därmed enbart säljer deras öl, berättar Tomas Lindohf.

Storbryggerierna vilseleder konsumenterna. I baren kan det finnas många ölkranar med olika varumärken. Det kan ge intrycket att det handlar om olika småskaliga och lokala bryggerier när det i själva verket är samma leverantör.

– Vi kräver att Konkurrensverket begränsar de här avtalen. De är skadliga för svensk ölkultur. Vi har över 450 bryggerier i Sverige som inte får en sportslig chans att slå sig in på marknaden med sina produkter, avslutar Tomas Lindohf.

Bryggerilån och krogavtal

 • I Sverige är det mycket vanligt med avtal mellan ett stort bryggeri och krogar, dessa avtal är långtgående och oftast ligger ett så kallat ”bryggerilån” som grund. Bryggerilånen är allt som oftast ett förskott på en volymrabatt - en förskottsrabatt eller förskottsbonus som löper över flera år.
 • Avtalen leder till en inlåsningseffekt och minskad mångfald för konsumenten vad gäller fatöl på krog. Avtalen leder också till att de flesta mindre bryggerier inte har en chans att sälja in sin öl på fat och således är bryggerilånen konkurrensbegränsande och hämmar utbudet.
 • 2002 engagerade sig Svenska Ölfrämjandet i frågan och anmälde de större bryggerierna till Konkurrensverket med rubriken ”Anmälan om misstänkt konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och/eller missbruk av dominerade ställning”. Konkurrensverket vidtog inga åtgärder efter anmälan utan hänvisade till ett tidigare beslut från 2001 då de medgivit undantag från förbudet i 6 § i konkurrenslagen. Undantaget gällde fr.o.m, den 1 juli 2001 t.o.m. den 30 juni 2006.
 • Sedan 2006 har den svenska ölmarknaden blommat ut och idag finns över 450 bryggerier i Sverige som har sin främsta försörjning via Systembolaget. Men problemet kvarstår - mindre bryggerier har svårt att komma in på krogmarknaden med sina fatprodukter på grund av avtalen och bryggerilånen.
 • Konkurrensverket har nu tagit ett nytt grepp om frågan och utreder nu om så kallade ”vertikala samarbeten” kan begränsa konkurrensen i ölbranschen. Denna utredning välkomnas av Svenska Ölfrämjandet.

Metod - hur är kartläggningen gjord?

Val av stad för kartläggning - Göteborg. Det fanns två anledningar till att valet föll på Göteborg:

 1. Göteborg beskrivs ofta som Sveriges ledande ölstad. Det är en aktiv bryggeristad med över 40 lokala och mindre bryggeriföretag. I Göteborg dricks mycket lokal öl från Systembolaget, mer än i någon annan del av Sverige. Med andra ord finns ett stort intresse för hantverksöl i Göteborg. Men den stora frågan är om detta återspeglas vad gäller fatölsutbud på krog? Vår tanke var att Göteborg är en bra jämförelsestad då fatölsutbudet rimligen är mer utvecklat i Göteborg än i de allra flesta städer i Sverige. Resultaten för Göteborg kan då vara en indikator på när något är mer utvecklat vad gäller utbud av fatöl från olika aktörer.
 2. Det andra skälet är att i Göteborg finns en mycket aktiv lokalförening som kunde hjälpa till med kartläggningen, dvs medlemmar i Svenska Ölfrämjandet som kunde ringa, skriva till och besöka krogar.

Urval av krogar att kartlägga

 • Göteborgs kommun har fler än 1000 ställen med serveringstillstånd. Ett register över samtliga ställen med serveringstillstånd togs ut från Göteborgs Kommuns restaurangregister som tillhandahålls av Tillståndsenheten.
 • Det fanns inte resurser att kartlägga alla dessa 1000+ ställen. Det är heller inte nödvändigt då man kan kontakta ett representativt slumpmässigt urval. Dataanalysföretaget Reflect hjälpte till med ett slumpmässigt urval av 250 ställen. Med slumpmässigt urval menas att dessa 250 ställen representerar krogmarknaden i Göteborgs kommun på ett statistiskt säkerställt sätt.

Hur gick kartläggningen till?

 • 250 ställen med serveringstillstånd kontaktades antingen över telefon, fysiskt besök, mail eller meddelanden i sociala kanaler under vår/sommar 2021. 20 ställen var stängda (tillfälligt eller permanent) och kunde inte svara.
 • 230 ställen fick frågan om de hade fatöl. Om de svarade ja fick de frågan om hur många olika leverantörer de hade på fat.

Resultat från kartläggningen

 • 250 ställen var med i den totala urvalsfilen
  • 230 ställen kom vi i kontakt med.
  • 20 ställen kom vi inte i kontakt med pga att krogen var stängd (permanent eller tillfälligt)
 • Av de 230 ställen vi var i kontakt med hade 150 ställen (65%) öl på fat.

Det är dessa 150 ställen som är basen för kartläggningen då de har fatöl och därmed får svara på frågan om de har fatöl från EN eller FLERA leverantörer.

 • Resultaten visar att 93% av krogar med fatöl enbart har fatöl från EN leverantör. Detta är i princip uteslutande Carlsberg, Spendrups, Åbro och Galatea.
 • Det innebär att endast 7% av fatölsställena i Göteborg är öppen för utbud och konkurrens från flera leverantörer.