Kallelse till årsstämma 2016

Magnus Singerer
- tis, 2015-12-08 14:27

Svenska Ölfrämjandet kallar härmed till ordinarie årsstämma lördag 19 mars 2016 kl 13.00-15.00.

Välkomna!
Styrelsen

 

Plats:
The Black Lion Inn
Gamla Rådstugugatan 11
Norrköping

Förslag till dagordning:

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 4. Tillkännagivande av röstlängden vid stämmans början
 5. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Behandling av framlagd verksamhetsberättelse
 8. Behandling av framlagd ekonomisk redovisning
 9. Behandling av framlagd revisionsberättelse
 10. Beslut i anledning av uppkommet överskott eller underskott
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Fastställande av valresultat gällande styrelseledamöter och revisor med ersättare
 13. Val av ledamöter i valberedningen
 14. Val av två poströsträknare med ersättare för en mandattid av ett år
 15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 16. Fastställande av budget för kommande år
 17. Behandling av motion från röstberättigad medlem som väckts senast den 1 januari
 18. Behandling av propositioner från styrelsen
 19. Föreningens verksamhet
 20. Nästa årsstämma
 21. Utdelande av Guld-pins
 22. Årsstämmans avslutande