Kallelse till årsstämma 2023

Tomas Lindohf
- mån, 2023-01-09 07:43

Svenska Ölfrämjandet kallar härmed till ordinarie årsstämma lördag 18 mars 2023 kl 15.00-17.00.

Välkomna!

Styrelsen

Plats: Hotel Bishop's Arms
S:t Petri Kyrkogata 7
Lund

Förslag till dagordning:

 • Årsstämmans öppnande
 • Val av ordförande och sekreterare för stämman
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 • Tillkännagivande av röstlängden vid stämmans början
 • Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
 • Fastställande av dagordning
 • Behandling av framlagd verksamhetsberättelse
 • Behandling av framlagd ekonomisk redovisning
 • Behandling av framlagd revisionsberättelse
 • Beslut i anledning av uppkommet överskott eller underskott
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • Fastställande av valresultat gällande styrelseledamöter och revisor med ersättare
 • Val av ledamöter i valberedningen
 • Val av två poströsträknare med ersättare för en mandattid av ett år
 • Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 • Fastställande av budget för kommande år
 • Behandling av motion från röstberättigad medlem som väckts senast den 1 januari
 • Behandling av propositioner från styrelsen
 • Föreningens verksamhet
 • Nästa årsstämma
 • Utdelande av Guld-pins
 • Årsstämmans avslutande