Förslag på stadgeändring för Svenska Ölfrämjandet

Tomas Lindohf
- mån, 2021-12-20 09:44

Svenska Ölfrämjandets styrelse lämnar som förslag till årsstämman 2022 att paragraf 2 och 10 i stadgarna ska ändras. Anledning till förslaget är att vi vill öppna upp möjligheten för även ideella föreningar att vara med i Svenska Ölfrämjandet. Nedan följer nuvarande lydelse, följt av förslaget till uppdatering.

Nuvarande version

§ 2. Medlemmar och medlemskapets villkor

Till medlem antas envar fysisk person.

Medlem ska verka för föreningens syfte och följa dess stadgar och föreningsbeslut samt verka för gott kamratskap.

§10. Val

Medlemmarna väljer med stöd av nomineringsförslag styrelse samt revisor med ersättare genom röstning. Styrelsen ska bestå av elva ledamöter. Revision ska utföras av en revisor med ersättare.

Årsstämman väljer valberedning samt rösträknare.

Förslag på ny version

§ 2. Medlemmar och medlemskapets villkor

Till medlem antas envar fysisk eller juridisk person. Med juridiska personer menas ideella föreningar som enbart består av fysiska personer, samt som uppfyller följande villkor.

  1. Föreningen har skickat in en skriftlig ansökan om medlemskap, åtföljd av organisationsnummer och stadgar.
  2. Föreningen ska bedriva ölrelaterad verksamhet på lokal eller nationell nivå.
  3. Föreningen har förbundit sig att i sin verksamhet följa SÖ:s stadgar.
  4. Föreningens namn är inte olämpligt eller kan förväxlas med en till SÖ redan ansluten förening.
  5. Föreningen har betalat de avgifter som SÖ i vederbörlig ordning har bestämt.

Medlemsföreningar kan endast bestå av andra ideella föreningar med inriktning mot öl, och en medlemsförening måste godkännas av styrelsen.

Medlem ska verka för föreningens syfte och följa dess stadgar och föreningsbeslut samt verka för gott kamratskap.

§10. Val

Medlemmarna väljer med stöd av nomineringsförslag styrelse samt revisor med ersättare genom röstning. Företrädare för medlemsföreningar röstar för det antalet betalande medlemmar de har, med begränsningen att ingen enskild medlemsförening kan ha mer än 20% av rösterna på årsstämman.

Styrelsen ska bestå av elva ledamöter. Revision ska utföras av en revisor med ersättare.

Årsstämman väljer valberedning samt rösträknare.

Kommentarer

Är inte meningen som börjar: Medlemsföreningar kan endast bestå av andra ideella föreningar med inriktning mot öl
Det är väl samma innehåll som punkt 2?

Att låta föreningar som är medlem får röst för upp till 20% på årsstämman är inte demokratiskt.
Jämför med en bostadsrättsförening. Där har man endast en röst även om det är två personer som äger lägenheten eller att om en medlem äger fler lägenheter så har medlemmen ändå endast en röst.